ITACA Generalitat Valenciana

La Conselleria d'Educació, amb l'objectiu de facilitar la comunicació entre els centres educatius i les famílies a través
de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, esta modernitzant la gestió academica i administrativa dels centres docents per mitja del projecte ITACA (lnnovació Tecnológica Administrativa pera Centres 1 Alumnes).


Amb la implantació de l'aplicació informatica ITACA es posa a disposició de mares, pares, tutors o tutores legals i alumnes un nou canal de comunicació amb el centre educatiu a través de la pagina web per a famílies:

 

https://familia.edu.gva.es


Este servici oferix la possibi!itat de consultar notes, faltes, retards, comportaments, avisos de tutors i actívitats
complementaries a través d'lntemet. També s'oferix el servici de notificació de qualificacions o avisos a través de SMS.

 

Escribir comentario

Comentarios: 0

CONTACTO AFA

afavivers@gmail.com

 

CONTATO CEIP

Calle Jaca s/n 46010 Valencia

Telefono: 962566790

email: 46013505@edu.gva.es

Fax: 962566791

https://portal.edu.gva.es/ceipvivers